သနပ်ခါးပိန်းကြမ်း         thick make-up of Thanakha