စကားလုံးအဖွင့်

ခေါ် to call
ခိုင်း to ask to do something
ခန့် to appoint
N ဆိုတဲ့ called N; said N
တူး to dig
ထင်ရှား famous; distinct
နွား ox
ပညာရှိ wise man
ပူဇော် to pay homage
ဘွဲ ့ title
မိဘုရား queen
N မို because of
မင်း you (spoken to younger or inferior persons)
V လာ a verb particle to show a changed
လယ်ထွန် to plough
V လွန်း very/ too adj
လွှတ် to let go
သေ to die
V သွား a verb particle to denote a changed situration
အမတ် minister
အမိန့် order
အရူပ် effigy, statute
အံ့သြ amazed