စကားလုံးအဖွင်

ကန်ဘောင် embankment of a lake
စာတို short peaces of literature
N ဲ့/ V သတဲ့ quotation markers
နတ်ကွန်း nat's house; spirit house
္ဇပါး numeral classifier for kings
မင်းမှုထမ်း person in the service of the king or state
V ရင်း while Ving
ရည်းစား girl friend
ရှေးတုန်းက once upon a time
လက်ထပ် to marry
လျှောက် to speak to monks and kings
ဝန်ဇင်းရွာ name of a village
သဘောတူ to agree with
သမိုင်း history
သမျှ as much as; all
သလောက် as much as
သလို like
်အနားယူ take rest
အမျိုးမျိုး several kinds
အထင်ကြီး to admire
အလုပ်ကြမ်း hard labor
အိမ်ထောင်ကျ to get married